İDARE HUKUKU BÜROSU
    a) İdarî yargının işleyişiyle ilgili konularda çalışmalar yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


    b) İdarî yargı işlerine ilişkin olarak Bakana veya Bakanlığa kanunlarla verilen görevleri yapmak.


    c) İdare hukukuna ilişkin mevzuat üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak, uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini Bakanlığa sunmak.


    ç) İdare hukukuna ilişkin mevzuat değişiklikleri konusunda etki analizi yapmak ve Bakanlığa teklifte bulunmak.


    d) İdare hukuku alanında bilimsel ve yargısal faaliyetleri ve gelişmeleri takip etmek, ulusal veya uluslararası nitelikte bilimsel organizasyon düzenlemek, çalışmaları desteklemek ve katılım sağlamak.


    e) Mukayeseli hukuk ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek bu örneklerin ülkemizde uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak.


    f) Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere, görev alanına giren konular hakkında görüş bildirmek, toplantılara katılmak.


    g) İdare hukukuna ilişkin tüzük, yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlamak ve takip etmek,


    h) Bakan ve genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


    ı) Genel Müdürlüğümüz tarafından takibi yapılan dava dosyaları Hukuk Birimi Başkanlığına devredilene kadar bu dosyaların takibini yapmak.    Şube Müdürü : Yaprak ÖLMEZSİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA